Markalarımız

Bu sayfayı size yürürlükteki yasal düzenlemeler nedeniyle gösteremiyoruz.

2013 yılında 4250 Sayılı İspirto Ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6.maddesinden doğan güncellemeden dolayı bu sayfayı size gösteremiyoruz. Madde 6 – (Mülga: 11/1/2001-4619/5 md.; Yeniden düzenleme: 24/5/2013-6487/2 md.)

“Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılamaz."